National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本 - Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.01-02) - 1926

佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本 - Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.01-02), 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x